Nhân sự

BAN GIÁM ĐỐC


NGUYỄN HÀO

Anh Nguyễn Văn Hải

 

Phòng sáng chế


Anh Nguyễn Khương

Anh Hoàng Việt

Anh Trần Văn Kiên

Anh Đặng Tuy

Chị Đặng Chiến

 

Phòng nhãn hiệu


Chị Đặng Thị Loan

Anh Văn Minh

Anh Nguyễn Song Hao

Chị Tuyết Lan

 

Phòng kiểu dáng công nghiệp


Anh Nguyễn Đức Cường

Anh Hoàng Việt Dũng

 

Phòng hành chính


Chị Thái Thu Hoài

Thong ke