Nhân sự

Nhân sự trong công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ Hải Hân.
BAN GIÁM ĐỐC
Phòng sáng chế
Phòng nhãn hiệu

Thong ke