Có 35 kết quả tìm kiếm cho "THẨM ĐỊNH NỘI DUNG"

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành vi về quyền tác giả, quyền liên quan

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Qúa trình thẩm định hình thức đơn có mục đích gì?

Sau khi tiếp nhận được đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục sẽ thực hiện thẩm định hình thức đơn. Thẩm định hình thức đơn là một trong những giai đoạn đầu tiên trong các bước xử lý đơn nhằm kiểm tra tính hợp lệ của đơn và xem đơn có đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của luật sở hữu trí tuệ.

Qúa trình thẩm định nội dung đơn có mục đích gì?

Thẩm định nội dung được tiến hành khi đơn đã được chấp nhận là đơn hợp lệ và người nộp đơn đã nộp lệ phí xét nghiệm nội dung theo quy định.

Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu là để xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ mà luật pháp quy định hay không.

Qúa trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Khi nộp đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không. Nếu đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ, thì Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận ngày nộp đơn hợp lệ hợp lệ (là thời gian công bố đơn).

Thẩm định hình thức đơn có mục đích và nội dung gì?

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. Cục sở hữu trí tuệ phải tiến hành xem xét thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, đó được gọi là thẩm định hình thức đơn.

Thong ke