Có 46 kết quả tìm kiếm cho "THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC"

Qúa trình thẩm định hình thức đơn có mục đích gì?

Sau khi tiếp nhận được đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục sẽ thực hiện thẩm định hình thức đơn. Thẩm định hình thức đơn là một trong những giai đoạn đầu tiên trong các bước xử lý đơn nhằm kiểm tra tính hợp lệ của đơn và xem đơn có đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của luật sở hữu trí tuệ.

Thẩm định hình thức đơn có mục đích và nội dung gì?

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. Cục sở hữu trí tuệ phải tiến hành xem xét thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, đó được gọi là thẩm định hình thức đơn.

Mục đích và nội dung thẩm định hình thức trong đăng ký nhãn hiệu?

Thẩm định hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu là bước bắt buộc phải tiến hành trong quá trình đăng ký nhãn hiệu.

Mục đích thời hạn thẩm định hình thức đơn là kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Công việc kết thúc của giai đoạn thẩm định nội dung gồm những công việc gì?

Theo luật Sở hữu trí tuệ các công việc kết thúc giai đoạn thẩm định nội dung gồm những công việc sau:

+ Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn

CHƯƠNG TRÌNH THẨM ĐỊNH NHANH SÁNG CHẾ

Từ ngày 01/4/2016, Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) chính thức triển khai thử nghiệm Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH – Patent Prosecution Highway). Đây là Thỏa thuận thử nghiệm PPH đầu tiên của Cục Sở hữu trí tuệ với một cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài.

Qúa trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Khi nộp đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không. Nếu đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ, thì Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận ngày nộp đơn hợp lệ hợp lệ (là thời gian công bố đơn).

Qúa trình thẩm định nội dung đơn có mục đích gì?

Thẩm định nội dung được tiến hành khi đơn đã được chấp nhận là đơn hợp lệ và người nộp đơn đã nộp lệ phí xét nghiệm nội dung theo quy định.

Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu là để xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ mà luật pháp quy định hay không.

Thẩm định nội dung đơn bị chấm dứt trong trường hợp nào?

Thẩm định nội dung đơn là một giai đoạn quan trọng trong quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nhằm xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ mà pháp luật quy định hay không theo điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ tương ứng. Tuy nhiên trong một số trường hợp, thẩm định nội dụng bị chấm dứt.

Nội dung và thời hạn của việc thẩm định lại đơn được thể hiện như thế nào?

Người nộp đơn khi tiến hành thủ tục thẩm định lại đơn nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ, nội dung thẩm định lại đơn phải được thể hiện như sau:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn thẩm định nội dung sáng chế như thế nào?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) xin giới thiệu các bước trong quá trình thẩm định nội dung đơn sáng chế như dưới đây:

Thong ke