Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Có 2 kết quả tìm kiếm cho "PHÍ VÀ LỆ PHÍ"

Hướng dẫn tính phí và lệ phí khi đăng ký nhãn hiệu

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn bắt buộc phải nộp những khoản phí theo quy định của luật Sở hữu Trí tuệ. Mức phí đăng ký nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu Trí tuệ công khai tới người nộp đơn.

Phí và lệ phí đăng kí gồm những khoản sau:

Phí và lệ phí đăng kí gồm những khoản nào?

Phí và lệ phí đăng kí gồm những khoản sau:

Thong ke