Có 1226 kết quả tìm kiếm cho "KHIẾU NẠI NHÃN HIỆU"

Cục tiến hành xử lý đơn khiếu nại nhãn hiệu như thế nào?

Sau khi Cục Sở hữu Trí tuệ tiếp nhận được đơn khiếu nại nhãn hiệu của chủ đơn, Cục sẽ tiến hành xử lý như sau:

Cục sẽ tiến hành kiểm tra đơn khiếu nại về hình thức gồm lý do khiếu nại, quyết định bị khiếu nại, thời hạn bị khiếu nại, người khiếu nại, người có quyền lợi liên quan. Và thông báo cho người khiếu nại về thụ lý đơn hoặc không thụ lý đơn nêu rõ lý do.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ về khiếu nại đơn nhãn hiệu như thế nào?

Khi cục sở hữu trí tuệ có thông báo hoặc quyết định liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước, có liên quan trực tiếp đến lợi ích đến chủ đơn, chủ đơn có thể tiến hành thủ tục khiếu nại nhãn hiệu. Qúy khách hàng có thể ủy quyền cho công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP), HAIHAN-IP sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc khiếu nại đơn nhãn hiệu.

Khiếu nại nhãn hiệu

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ chuyên tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu.Khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Khiếu nại nhãn hiệu là người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại

Đơn khiếu nại sáng chế sẽ được thụ lý như thế nào?

Cục sẽ tiến hành kiểm tra đơn khiếu nại về hình thức gồm lý do khiếu nại, quyết định bị khiếu nại, thời hạn bị khiếu nại, người khiếu nại, người có quyền lợi liên quan. Và thông báo cho người khiếu nại về thụ lý đơn hoặc không thụ lý đơn nêu rõ lý do.

Đơn khiếu nại gồm những tài liệu gì?

Chủ sở hữu nhãn hiệu tiến hành thủ tục khiếu nại nhãn hiệu khi có quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục Sở hữu Trí tuệ, chủ sở hữu nhãn hiệu cần cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết cho Cục trong việc khiếu nại nhãn hiệu.

Chứng cứ trong đơn khiếu nại phải đáp ứng yêu cầu nào?

Một trong những tài liệu quan trọng không thể thiếu được trong quá trình nộp đơn khiếu nại nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ là các chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại. Để đơn khiếu nại được chấp nhận, người nộp đơn cần lưu ý khi làm văn bản giải trình phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Người nộp đơn có thể tiến hành khiếu nại sáng chế không?

Khiếu nại sáng chế là người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Đơn khiếu nại sáng chế sẽ được thụ lý như thế nào?

Cục sẽ tiến hành kiểm tra đơn khiếu nại về hình thức gồm lý do khiếu nại, quyết định bị khiếu nại, thời hạn bị khiếu nại, người khiếu nại, người có quyền lợi liên quan. Và thông báo cho người khiếu nại về thụ lý đơn hoặc không thụ lý đơn nêu rõ lý do.

- Đơn khiếu nại không được thụ lý nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Người khiếu nại không có quyền khiếu nại.

+ Đơn khiếu nại nộp ngoài thời hiệu quy định.

+ Đơn khiếu nại không đáp ứng các yêu cầu quy định của luật sở hữu trí tuệ về giải quyết khiếu nại.

Cục sẽ tiến hành giải quyết khiếu nại dựa trên lập luận, chứng cứ của người khiếu nại và bên liên quan để ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo cho người khiếu nại và bên liên quan về những lập luận và chứng cứ của bên kia được sử dụng để giải quyết khiếu nại cũng như kết luận giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

* Bất kỳ thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp nào phụ thuộc vào kết quả giải quyết khiếu nại cũng chỉ được thực hiện trên cơ sở:

+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu sau ngày kết thúc thời hiệu khiếu nại lần thứ hai mà người khiếu nại không khiếu nại lần thứ hai và sau thời hiệu khởi kiện hành chính nếu người khiếu nại không khởi kiện hành chính.

+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ hai và người khiếu nại không khởi kiện hành chính trong thời hạn quy định hoặc theo quyết định đã có hiệu lực của toà án nếu người khiếu nại tiến hành khởi kiện hành chính.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có hỗ trợ khách hàng khiếu nại đơn sáng chế không?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ chuyên tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc khiếu nại đơn đăng ký sáng chế.

Thong ke