So sánh phí đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và Guyana

Hai bên đã thảo luận định hướng hợp tác tiếp theo trong thời gian tới tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin nhằm tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp vốn có giữa 2 bên.

Nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư tại Guyana, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký độc quyền sáng chế tại Guyana. Khi thực hiện việc đăng ký sáng chế, cũng giống như ở Việt Nam doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại phí sau:

  + Phí tra cứu.

  + Phí nộp đơn.

  + Phí cấp bằng.

  + Phí gia hạn.

Doanh nghiệp hai nước khi tiến hành đăng ký sáng chế đều phải chuẩn bị những loại phí trên, tuy nhiên về mức phí bao nhiêu thì ở mỗi quốc gia lại có cách tính khác nhau, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Guyana

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Điểm đầu tiên

 

125

345

 

Điểm thứ hai trở đi

 

112

213

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Điểm đầu tiên

 

325

523

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

150

 

326

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

80

 

free

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

80

 

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Điểm đầu tiên

 

395

653

 

Điểm thứ hai trở đi

 

   

 

Thong ke