So sánh phí đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và Cook

Nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư tại Cook, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký độc quyền sáng chế tại Cook. Khi thực hiện việc đăng ký sáng chế, cũng giống như ở Việt Nam doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại phí sau:

  + Phí tra cứu.

  + Phí nộp đơn.

  + Phí cấp bằng.

  + Phí gia hạn.

Doanh nghiệp hai nước khi tiến hành đăng ký sáng chế đều phải chuẩn bị những loại phí trên, tuy nhiên về mức phí bao nhiêu thì ở mỗi quốc gia lại có cách tính khác nhau, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Cook

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

950

 

795

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

945

 

795

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

825

 

865

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

805

 

 

736

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

250

 

free

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

215

 

 

free

 

Phí gia hạn

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

400

 

918

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

 

 

Thong ke