So sánh phí đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và Congo

Nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư tại Congo, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký độc quyền sáng chế tại Congo. Khi thực hiện việc đăng ký sáng chế, cũng giống như ở Việt Nam doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại phí sau:

  + Phí tra cứu.

  + Phí nộp đơn.

  + Phí cấp bằng.

  + Phí gia hạn.

Doanh nghiệp hai nước khi tiến hành đăng ký sáng chế đều phải chuẩn bị những loại phí trên, tuy nhiên về mức phí bao nhiêu thì ở mỗi quốc gia lại có cách tính khác nhau, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Congo

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

500

 

1295

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

400

 

1295

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

700

 

910

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

750

 

 

875

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

450

 

free

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

580

 

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

1850

 

610

 

Điểm thứ hai trở đi

Thong ke