So sánh phí bảo hộ sáng chế giữa Việt Nam và Barbados

Nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư tại Barbados, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc bảo hộ độc quyền sáng chế tại Barbados. Khi thực hiện việc bảo hộ sáng chế, cũng giống như ở Việt Nam doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại phí sau:

  + Phí tra cứu.

  + Phí nộp đơn.

  + Phí cấp bằng.

  + Phí gia hạn.

Doanh nghiệp hai nước khi tiến hành bảo hộ sáng chế đều phải chuẩn bị những loại phí trên, tuy nhiên về mức phí bao nhiêu thì ở mỗi quốc gia lại có cách tính khác nhau, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

Việt Nam

Barbados

Phí tra cứu

điểm đầu tiên

100

295

điểm thứ hai

100

295

Phí nộp đơn

Nhóm đầu tiên

300

610

điểm thứ hai

150

275

điểm tiếp theo

30

free

Phí cấp bằng

điểm đầu tiên

80

free

điểm thứ hai 

80

free

Phí gia hạn

điểm đầu tiên

400

610

điểm thứ hai

Thong ke