【NÊN XEM】So sánh công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn

29/05/2018 14:07

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần là hai loại hình công ty có quy mô lớn về bộ máy quản lý cũng như về vốn. Trừ trường hợp là công ty TNHH một thành viên, thì công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần có số lượng thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật tương đối lớn. Chính vì vậy đây là hai mô hình công ty có khả năng huy động vốn tối ưu nhất trong các loại hình doanh nghiệp. Sau đây là những trình bày cơ bản về điểm giống và khác biệt giữa hai loại hình công ty này để giúp bạn đọc có thể tìm được loại hình công ty phù hợp với mục đích kinh doanh của mình.

1. Khái quát về công ty TNHH và công ty cổ phần

Thứ nhất, về công ty TNHH:

Công ty TNHH bao gồm công ty TNHH một thành viêncông ty TNHH từ hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình công ty gồm không quá 50 thành viên góp vốn và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng tài sản của mình.

Thứ hai, công ty cổ phần:

Công ty cổ phần là một doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Thành viên góp vốn được gọi là cổ đông của công ty; cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của doanh nghiệp trong phạm vi vốn góp vào công ty.  Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần trừ một số trường hợp do pháp luật quy định.

2. Điểm giống nhau giữa công ty tnhh và công ty cổ phần

  • - Chế độ trách nhiệm của cả 2 loại hình công ty này đều là hữu hạn. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi vốn góp.
  • - Có tư cách pháp nhân.
  • - Khả năng hoạt động rộng trong tất cả các nghành nghề và lĩnh vực hiện nay trong đời sống hàng ngày.

3. Điểm khác nhau giữa công ty TNHH và công ty cổ phần

  • - Vốn điều lệ : Đối với các công ty tnhh vốn điều lệ được tính dựa trên số vốn đóng góp của các thành viên khi tham gia thành lập công ty. Điều này sẽ gán giá trị và trách nhiệm trực tiếp cho mỗi thành viên công ty.
  • - Đối với công ty cổ phần các phần vốn điều lệ sẽ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Và có các loại cổ phần ưu đãi riêng cho từng loại cổ phần. Và số cổ phần này có thể dễ dàng chuyển nhượng giữa các bên với nhau. Điều này khiến cho sự chi phối của bên ngoài có thể xảy ra với công ty cổ phần.
  • - Huy động vốn : Công ty cổ phần có quyền phát hành các loại chứng khoán để huy động vốn từ bên ngoài điều này là điều không thể đối với các công ty tnhh.
  • - Quản lý công ty : đối với công ty tnhh quyền quản lý công ty được gắn chặt với các thành viên tham gia thành lập công ty dựa theo số vốn đóng góp. Tuy nhiên đối với công ty cổ phần sự quản lý này vô cùng phức tạp , các trường hợp hoạt động đối kháng nhau về lợi ích luôn xảy ra ở các công ty này.
  • - Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần phức tạp hơn so với công ty tnhh do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật vì đặc thù của loại hình công ty này.

Đây là những yếu tố cơ bản nhất về 2 loại hình doanh nghiệp này để bạn có thể đưa ra sự so sánh công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn với nhau. Từ đó để xem đáp ứng được bao nhiêu điều kiện mà mình hiện có. Sau đó đưa ra sự lựa chọn tối ưu nhất cho mình.

Thong ke