【NÊN XEM】Mẫu quyết định điều chỉnh tiền lương đóng bhxh

17/05/2018 13:29

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI - Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn...

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

   Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu quyết định về việc điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội tại mẫu 06A-HBQP:

BỘ QUỐC PHÒNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ……../QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội ……(1)……….

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 79/2008/QĐ-BQP ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ ……….(1)……… đối với đồng chí …………………………..,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh lại chế độ …………(1)…………… đối với đồng chí …………………..

Sinh ngày: ……../……./……………………..

Cấp bậc, chức vụ, chức danh, nghề nghiệp: ………………………………………………..

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………….

Hưởng chế độ ……………….. từ ngày ……./………./………..tại: ………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Lý do điều chỉnh:

………………………………………………(2)…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Nội dung điều chỉnh:

…………………………………………(3)……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Thời điểm điều chỉnh kể từ ngày ………../ ………./………………………

Số tiền được truy lĩnh/phải thu hồi gồm: ………………(4)…………………………đồng;

Nơi nhận tiền truy lĩnh/nộp tiền thu hồi ………………..(5)…………………………………….

Điều 2. Các đồng chí Trưởng phòng Chế độ chính sách BHXH Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng đơn vị và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
– Cá nhân;
– BHXH tỉnh, thành phố…(6);
– Cơ quan nhân sự trực thuộc Bộ;
– Tài chính đơn vị (7);
– Lưu: BHXH BQP, BHXH Việt Nam.

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quyết định về việc điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn ghi mẫu quyết định về việc điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội

– Mẫu số 06A-HBQP được dùng để điều chỉnh các yếu tố gốc đối với các chế độ BHXH (trường hợp bổ sung định suất tuất hàng tháng thì sử dụng mẫu số 08B-HBQP, nếu điều chỉnh chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau giám định tái phát thì sử dụng các mẫu từ số 03C-HBQP và 03D-HBQP).

– (1) Ghi rõ loại chế độ BHXH hưởng hằng tháng được điều chỉnh.

– (2) Lý do điều chỉnh: Ghi rõ lý do và căn cứ điều chỉnh như: nếu do tính sai thì ghi tính sai, nếu điều chỉnh mức hưởng thì ghi rõ căn cứ phát sinh việc điều chỉnh mức hưởng như do tính bổ sung thời gian đóng BHXH, thay đổi tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; căn cứ vào giấy tờ hoặc văn bản nào…

(3) Nội dung điều chỉnh: Ghi rõ từng nội dung trước và sau điều chỉnh như thời điểm hưởng, mức hưởng BHXH…; đối với trường hợp điều chỉnh mức hưởng thì phải có thêm bản diễn giải cách tính lại mức hưởng với nội dung như phần tính mức hưởng tại Bản Quá trình đóng BHXH và diễn giải mức điều chỉnh qua từng thời kỳ đối với trường hợp được truy lĩnh hoặc phải thu hồi.

– (4) Nếu được truy lĩnh thì không hiển thị “phải thu hồi” và ngược lại.

– (5) Tài chính đơn vị (nếu có tiền được truy lĩnh/thu hồi thì mới hiển thị nội dung này).

– (6) Ghi BHXH tỉnh, thành phố nơi đối tượng nhận trợ cấp.

– (7) Nếu có tiền được truy lĩnh/thu hồi thì mới hiển thị nội dung này.

Hướng dẫn lập Mẫu số 06A-HBQP

- Mẫu số 06A-HBQP được dùng để điều chỉnh các yếu tố gốc đối với các chế độ BHXH (trường hợp bổ sung định suất tuất hàng tháng thì sử dụng mẫu số 08B-HBQP, nếu điều chỉnh chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau giám định tái phát thì sử dụng các mẫu từ số 03C-HBQP và 03D-HBQP).

- (1) Ghi rõ loại chế độ BHXH hưởng hằng tháng được điều chỉnh.

- (2) Lý do điều chỉnh: Ghi rõ lý do và căn cứ điều chỉnh như: nếu do tính sai thì ghi tính sai, nếu điều chỉnh mức hưởng thì ghi rõ căn cứ phát sinh việc điều chỉnh mức hưởng như do tính bổ sung thời gian đóng BHXH, thay đổi tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; căn cứ vào giấy tờ hoặc văn bản nào...

(3) Nội dung điều chỉnh: Ghi rõ từng nội dung trước và sau điều chỉnh như thời điểm hưởng, mức hưởng BHXH...; đối với trường hợp điều chỉnh mức hưởng thì phải có thêm bản diễn giải cách tính lại mức hưởng với nội dung như phần tính mức hưởng tại Bản Quá trình đóng BHXH và diễn giải mức điều chỉnh qua từng thời kỳ đối với trường hợp được truy lĩnh hoặc phải thu hồi.

- (4) Nếu được truy lĩnh thì không hiển thị “phải thu hồi” và ngược lại.

- (5) Tài chính đơn vị (nếu có tiền được truy lĩnh/thu hồi thì mới hiển thị nội dung này).

- (6) Ghi BHXH tỉnh, thành phố nơi đối tượng nhận trợ cấp.

- (7) Nếu có tiền được truy lĩnh/thu hồi thì mới hiển thị nội dung này

     >>>>> Quyết định về điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội

    Trên đây là mẫu quyết định về việc điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội. Chúng tôi hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Thong ke