Hướng dẫn xác lập quyền sở hữu sáng chế tại Việt Nam

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiến hành xác lập quyền sở hữu sáng chế tại Việt Nam được hiệu quả, tổ chức, cá nhân cần nắm rõ được những thông tin liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu sáng chế dưới đây:

Người nộp đơn sáng chế cần chuẩn bị những tài liệu sau khi xác lập quyền sở hữu sáng chế:

   + Tờ khai xác lập quyền sở hữu sáng chế.
   + Bản mô tả sáng chế.
   + Bản tóm tắt sáng chế.
   + Giấy ủy quyền (nếu thông qua đại diện).
   + Các giấy tờ liên quan đến quyền ưu tiên (nếu có).
   + Chứng từ nộp lệ phí và phí.

Đơn sáng chế được Cục xử lý như thế nào?

Trong quá trình xác lập quyền sở hữu sáng chế, quy trình và thời hạn xác lập quyền sở hữu sáng chế được xử lý qua các bước sau:

+ Thẩm định hình thức
  Là việc kiểm tra tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

+ Công bố đơn hợp lệ:
  Đơn bảo hộ được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn. Đơn xác lập quyền sở hữu sáng chế có yêu cầu công bố sơm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

  Nội dung công bố đơn xác lập quyền sở hữu sáng chế là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

+ Yêu cầu thẩm định nội dung:

  Cục Sở hữu Trí tuệ chỉ tiến hành thẩm định nội dung dơn xác lập quyền sở hữu sáng chế khi có yêu cầu thẩm định nội dung của người nộp đơn hoặc của bất kỳ người thứ ba nào và người yêu cầu thẩm định phải nộp phí tra cứu và phí thẩm định nội dung theo quy định. Yêu cầu thẩm định nội dung đơn xác lập quyền sở hữu sáng chế phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu 03-YCTĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hoặc được thể hiện trong tờ khai đơn xác lập quyền sở hữu sáng chế.

  Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung xác lập quyền sở hữu sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đối với đơn xác lập quyền sở hữu sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 6 tháng nếu có lý do chính đáng.

Nếu trong thời hạn quy định nêu trên,không có yêu cầu thẩm định nội dung đơn thì đơn xác lập quyền sở hữu sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

+ Thẩm định nội dung:

  Thẩm định nội dung đơn là dánh giá khả năng được bảo hộ của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn theo cá điều kiện xác lập quyền sở hữu sáng chế (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp) và đánh giá lần lượt từng điểm nêu trong phạm vi (yêu cầu bảo hộ).

  Thời gian thẩm định nội dung đơn xác lập quyền sở hữu sáng chế là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn.

Thời hạn bảo hộ là bao nhiêu năm?

   Khi được cấp bằng độc quyền sáng chế sẽ có giá trị pháp lý trong thời gian tối đa 20 năm tính từ ngày đơn bảo hộ đó được nộp, với điều kiện là phí duy trì hiệu lực được nộp đúng thời hạn trong khoảng thời gian đó và giấy chứng nhận độc quyền sáng chế đó không bị tòa tuyên án là vô hiệu.

Thong ke