Hướng dẫn thủ tục xác lập sở hữu sáng chế tại Argentina

Trong những năm gần đây, tổ chức, cá nhân hai nước Việt Nam và Argentina không ngừng tăng cường hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tổ chức, cá nhân Việt Nam chú trọng việc bảo hộ sáng chế tại Argentina khi tổ chức, cá nhân đầu tư vào Argentina. Tổ chức, cá nhân cần nắm rõ những thông tin sau:

Theo luật sở hữu trí tuệ tại Argentina để tổ chức, cá nhân có thể xác lập quyền sở hữu sáng chế, sáng chế phải đáp ứng những tiêu chí sau:

   + Tính mới.
   + Có trình độ sáng tạo.
   + Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Để nộp đơn xác lập quyền sở hữu sáng chế quốc tế người nộp đơn có thể lựa chọn nộp đơn trực tiếp tại quốc gia đó hoặc nộp đơn quốc tế thông qua các hiệp ước, công ước quốc tế về xác lập quyền sở hữu sáng chế mà quốc gia đó là thành viên.
Hồ sơ đăng ký cần những tài liệu sau:

     + Tờ khai của đơn xác lập quyền sở hữu sáng chế.
     + Bản mô tả sáng chế.
     + Bản vẽ sáng chế.
     + Lời tuyên bố của chủ đơn.
     + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.
     + Chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định.

Hiệu lực bằng độc quyền sáng chế tại Argentina.

  -  Giấy chứng nhận xác lập quyền sở hữu sáng chế tại Argentina có hiệu lực kể từ ngày cấp và kéo dài hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

  - Hàng năm chủ sở hữu sáng chế phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực.