SÁNG CHẾ, KIỂU DÁNG
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

- Thủ tục lập tờ khai đăng ký sáng chế
- Thủ tục phân nhóm
- Thủ tục tính lệ phí nộp đơn

Thong ke