Người nộp đơn có thể tiến hành khiếu nại sáng chế không?

Khiếu nại sáng chế là người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển quyền sử dụng sáng chế được không?

Chuyển quyền sử dụng sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng sáng chế phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản và là quyết định sáng suốt và đứng đắn của chủ sở hữu sáng chế.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn và hỗ trợ phân loại sáng chế như thế nào?

Phân loại sáng chế là công việc không thể thiếu được khi đăng ký độc quyền sáng chế, công việc này đòi hỏi độ chính xác cao và mất nhiều thời gian. Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành hỗ trợ khách hàng phân loại sáng chế trong quá trình đăng ký.

Nộp đơn đăng ký sáng chế theo công ước Pari cần có những thông tin gì?

Chủ sở hữu sáng chế có thể lựa chọn nộp đơn trực tiếp tại các nước theo công ước Pari, trước tiên nộp tại quốc gia mà mình mong muốn đăng ký bảo hộ để hưởng quyền ưu tiên của ngày nộp đơn sớm nhất (ưu tiên nộp tại Việt Nam đầu tiên), sau đó trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp đơn tại Việt Nam, tiến hành thủ tục nộp đơn tại quốc gia tiếp theo mà khách hàng muốn đăng ký bảo hộ sáng chế.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao sáng chế gồm có những tài liệu gì?

Để tạo ra được sáng chế thì mất rất nhiều công sức và thời gian, việc chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế của chủ sáng chế là một quyết định đứng đắn và sáng suốt. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế phải gồm các tài liệu sau đây:

Chủ sở hữu sáng chế có thể yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế không?

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế, vì một lý do nào đó mà chủ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế muốn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế hoặc phó bản giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế. Chủ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế có thể nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký sáng chế hoặc gián tiếp tại văn phòng đại diện của Văn phòng đăng ký sáng chế ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng yêu cầu Văn phòng đăng ký sáng chế cấp lại giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế hoặc phó bản giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng ch

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có hỗ trợ khách hàng khiếu nại đơn sáng chế không?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện của Cục Sở hữu Trí tuệ chuyên tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc khiếu nại đơn đăng ký sáng chế.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có hỗ trợ việc mua bán sáng chế không?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế và chuyển quyền sử dụng sáng chế (gọi là li-xăng sáng chế).

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có tư vấn việc duy trì hiệu lực sáng chế không?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) hỗ trợ khách hàng trong việc duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn và thực hiện việc yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ một năm 1 lần.

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có hỗ trợ khách hàng xử lý vi phạm sáng chế không?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là đại diện chính thức của Cục Sở hữu Trí tuệ, HAIHAN-IP tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc tiến hành xử lý vi phạm với sáng chế đối với các bên liên quan.

Thong ke