【NÊN XEM】Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

23/05/2018 11:50

Mẫu giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Áp dụng thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong trường hợp nào?

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

– Tên doanh nghiệp

– Địa chỉ trụ sở chính

– Thành viên hợp danh công ty hợp danh, thành viên công ty TNHH

– Vốn điều lệ của công ty

Bạn có thể tải mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Tại đây

 
Thong ke