Đăng ký sáng chế tại Cộng hòa Chi Lê

Trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Cộng hòa Chi Lê. Các quan hệ giữa chúng ta bao gồm nhiều lĩnh vực, đa dạng và ngày càng sâu sắc, có giá trị lich sử và hướng đến tương lai với nhiều triển vọng lớn.

Nhờ mở rộng quan hệ và chiến lược hợp tác lâu dài, tạo nên việc đăng ký sáng chế có tầm quan trọng hơn bao giờ hết.

Khi tiến hành đăng ký sáng chế tại Việt Nam hay Cộng hòa Chi Lê, người nộp đơn đều phải chuẩn bị những thông tin cần thiết sau:

  + Tờ khai đăng ký sáng chế.

  + Mẫu sáng chế.

  + Danh mục hàng hóa.

  + Giấy ủy quyền.

  + Lệ phí đăng ký sáng chế.

Về xử lý đơn đăng ký sáng chế quy trình cũng giống như ở Việt Nam được tiến hành qua ba giai đoạn:

   + Tra cứu sáng chế.

   + Nộp đơn đăng ký sáng chế.

   + Cấp văn bằng bảo hộ.

Tuy nhiên về thời gian đăng ký thì Cộng hòa Chi Lê được kéo dài hơn so với ở Việt Nam, tại Cộng hòa Chi Lê thời gian được tiến hành các bước được tính như sau:

   + Tra cứu sáng chế: Thời gian tiến hành:10 - 15 ngày làm việc.

   + Nộp đơn đăng ký sáng chế: Thời gian tiến hành: 22- 26 tháng.

   + Cấp văn bằng bảo hộ: Thời gian tiến hành: 02 tháng.

Doanh nghiệp tại 2 nước tiến hành bảo hộ sáng chế thực hiện việc nộp đơn thông qua đại diện sở hữu trí tuệ như công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là một công ty có trình độ chuyên môn sâu và có nhiều kinh nghiệm trọng lĩnh vực đăng ký sáng chế đặc biệt HAIHAN-IP làm việc đặt chất lượng công việc nên hàng đầu. Vì vậy  doanh  nghiệp có thể tin tưởng ủy thác cho HAIHAN-IP thực hiện việc đăng ký sáng chế của mình.

Thong ke