Công việc kết thúc của giai đoạn thẩm định nội dung gồm những công việc gì?

Theo luật Sở hữu trí tuệ các công việc kết thúc giai đoạn thẩm định nội dung gồm những công việc sau:

  + Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn

Chậm nhất là vào ngày kết thúc thời hạn thẩm định nội dung đơn. Cục Sở hữu Trí tuệ gửi cho người nộp đơn một trong các thông báo sau đây:

     - Nếu đối tượng trong đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ, Cục Sở hữu Trí tuệ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ lý do từ chôi, có thể hướng dẫn việc sửa đổi phạm vi baot hộ và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến và đáp ứng yêu cầu. Người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn thời hạn trên theo quy định của Sở hữu Trí tuệ.

    - Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng cá điều kiện bảo hộ nhưng đơn còn có thiếu sót thì cục sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến giải trình hoặc sửa chữa sai sót. Người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn thời hạn trên theo quy định của luật Sở Hữu trí tuệ.

    - Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến giải trình chính xác trong thời hạn theo quy đinh của luật Sở hữu Trí tuệ. Cục sẽ tiến hành ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ và lệ phí duy trì hiệu lực, người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn hiệu lực.

    - Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nói trên, Cục ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Người nộp đơn có quyền khiếu nại theo quy định của luật sở hữu trí tuệ.

    - Nếu người nộp đơn không nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ trong thời hạn quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tương ứng. Cục Sở hữu Trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

_______________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke