Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tư vấn hủy bỏ văn bằng bảo hộ sáng chế như thế nào?

Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) tiến hành tư vấn và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế. Các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Văn phòng đăng ký Sáng chế ở tại Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Các tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị những tài liệu sau:

  + Tờ khai yêu cầu chấm dứt giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế.

  + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

  + Chứng cứ chấm dứt giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế.

  + Bản giải trình lý do yêu cầu.

  + Chứng từ nộp lệ phí và phí.

Xử lý đơn yêu cầu hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế.

* Trường hợp chủ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế tự yêu cầu hủy bỏ thì Văn phòng đăng ký Sáng chế sẽ tiến hành xử lý như sau:

  - Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa kết luận tính hợp lệ của đơn.

  - Kiểm tra hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế yêu cầu hủy bỏ.

  - Ra quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

* Trường hợp yêu cầu hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế do người thứ 3 thực hiện

  + Kiểm tra đơn về mặt hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu hủy bỏ) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn.

  + Văn phòng đăng ký Sáng chế đưa ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ 3 cho chủ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế, để chủ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế có ý kiến. Văn phòng đăng ký Sáng chế sẽ tiến hành tổ chức trao đổi ý kiến trực tiếp giữa bên thứ 3 và chủ sở hữu.

  + Trên cơ sở xem xét của các bên, Văn phòng đăng ký Sáng chế sẽ ra quyết định chấm dứt một phần/toàn bộ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế hoặc Văn phòng đăng ký Sáng chế từ chối hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế.

  + Quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế sẽ được ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

  + Nếu không có đủ cơ sở, Văn phòng đăng ký Sáng chế ra thông bào từ chối hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế.

Thời gian thông báo thụ lý đơn hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế là 10 ngày.

HAIHAN-IP sẽ tiến hành hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế khi các tổ chức, cá nhân ủy quyền, HAIHAN-IP thay các tổ chức, cá nhân thực hiện những công việc sau:

   + Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế.

   + Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của các tổ chức, cá nhân).

   + Thông báo về việc nộp đơn với các tổ chức, cá nhân ngay sau khi nộp đơn.

   + Nhận tất cả các thông báo liên quan đến đơn và thông báo đến các tổ chức, cá nhân

   + Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến đơn.

   + Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Văn phòng đăng ký Sáng chế.

   + Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho các tổ chức, cá nhân cho đến khi có kết luận cuối cùng của Văn phòng đăng ký Sáng chế về việc hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký độc quyền Sáng chế.

Thong ke