CHỨNG NHẬN HỢP QUY LÀ GÌ? CƠ QUAN NÀO CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Chứng nhận Hợp Quy đây là hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá và xác nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Việc công bố Hợp Quy cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật địa phương là hoạt động bắt buộc đối với các cá nhân hay tổ chức.

Để được cấp giấy chứng nhận Hợp Quy cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,…của mình thì cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận Hợp Quy tới tổ chức chứng nhận (có thể gửi tới Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng hoặc Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhất định). Sau khi tiến hành đánh giá, kiểm nghiệm và thẩm xét hồ sơ thì những nơi này sẽ cấp giấy chứng nhận Hợp Quy, dấu và hướng dẫn sử dụng dấu cho khách hàng.

Dịch vụ Đại diện Sở Hữu Trí Tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) để xin cấp giấy chứng nhận Hợp Quy cho khách hàng

- Đánh giá sơ bộ điều kiện cơ sở và các giấy tờ doanh nghiệp hiện có.

- Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc làm Giấy chứng nhận Hợp Quy sản phẩm và công bố Hợp Quy sản phẩm bao gồm:

+ Phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp của các yêu cầu mà khách hàng đề xuất.

+ Tư vấn các thủ tục cần làm khi xin giấy chứng nhận Hợp Quy và công bố Hợp Quy sản phẩm, hàng hóa.

+ Tư vấn việc chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Hồ sơ đăng ký chứng nhận Hợp Quy, Hồ sơ đăng ký công bố Hợp Quy.

+ Tư vấn về các vấn đề có liên quan khác.

- Ký hợp đồng với khách hàng.

- Xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ đề nghị chứng nhận Hợp Quy, hồ sơ đăng ký công bố Hợp Quy sản phẩm, hàng hóa.

- Đại diện khách hàng đi nộp Hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết khác.

Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận Hợp Quy, thông báo các kết quả công bố Hợp Quy đã đề xuất.

Thời gian công bố Hợp Quy: tối đa 25 ngày.

Thời gian cấp Giấy chứng nhận Hợp Quy: tối đa 45 ngày.

Thong ke