Cách thức đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, một nhãn hiệu đã đăng ký tại Việt Nam thì chỉ được bảo hộ trong lãnh thổ Việt Nam. Để được bảo hộ ở nước ngoài, nhãn hiệu phải được đăng ký hoặc sử dụng ở nước ngoài đó (tùy thuộc vào luật pháp của nước đó quy định quyền đối với nhãn hiệu phát sinh thông qua đăng ký hay sử dụng nhãn hiệu). Để đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài, Quý Công ty có thể thực hiện bằng cách: qua hệ thống đăng ký quốc tế Madrid bằng cách nộp một đơn duy nhất trong đó có chỉ định các nước cần đăng ký hoặc đăng ký trực tiếp ở từng nước nếu các nước này không phải là thành viên của Thỏa ước.

1. Đăng ký quốc tế Madrid:

Kể từ ngày 11/4/2006 Chính phủ Việt Nam đã nộp văn kiện gia nhập Nghị định thư Madrid (Madrid Protocol) liên quan đến Thỏa ước Madrid (Madrid Agreement) về đăng ký quốc tế nhãn hiệu, Nghị định thư bắt đầu có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 11/7/2006. Về việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với các tổ chức, cá nhân của Việt Nam, Quý Công ty cần lưu ý đặc điểm sau: Đơn đăng ký nộp tại Việt Nam, chưa được cấp Văn bằng bảo hộ, có thể nộp đơn đăng ký quốc tế theo Nghị định thư Madrid chỉ định các quốc gia là thành viên của riêng Thỏa ước Madrid hoặc thành viên của cả Thỏa ước và Nghị đinh thư Madrid.

2. Đăng ký trực tiếp ở từng nước

Đối với những nước không là thành viên của Thỏa ước Madrid và của Nghị đinh thư Madrid, để nhãn hiệu được bảo hộ tại các quốc gia này thì bắt buộc phải nộp đơn đăng ký quốc gia tại từng nước cụ thể, tuân theo luật pháp riêng về bảo hộ nhãn hiệu của từng nước.

Thong ke