【XEM】Bài thu hoạch học tập nghị quyết 12 của Đảng

28/03/2018 22:14

ĐẢNG BỘ XÃ HÀM RỒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG MG SƠN CA

Hàm Rồng, ngày 29 tháng 8 năm 2016
 

 

BÀI THU HOẠCH

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

- Họ và tên: Trương Thị Phon

- Chi bộ đang sinh hoạt: Trường Mẫu giáo Sơn Ca

- Đơn vị công tác: Trường Mẫu Giáo Sơn Ca , Hàm Rồng – Năm Căn - CM

          Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bản thân cảm nhận sâu sắc những vấn đề bản và mới trong Nghị quyết như sau:

          Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy dân chủ xãhội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; phát huysức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

          Kế thừa và phát triển quan điểm của Đại hội XI, Văn kiện nêu phương hướng: "Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽmọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổquốc; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" làmđiểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chungcủa quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam, tăng cường quan hệ máu thịtcủa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàndân tộc".

          So với Đại hội XI, điểm mới trong Văn kiện nêu: "Phát huy mạnh mẽ mọinguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân"; "Tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc". Để thực hiện được phương châm trên, Văn kiện đã kế thừa những nhiệm vụ, giải pháp của Đại hộiXI, có bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp mới, nổi bật là:

          Tiếp tục thể chế hoá và cụ thể hoá các quan điểm, đường lối, chủ trương,chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước; khắc phục những hạn chế, bảo đảm tácdụng, hiệu quả thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổquốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

          Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân

          Kế thừa Đại hội XI, Văn kiện bổ sung phương hướng: Dân chủ phải đượcthực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tậptrung xây dựng những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân.

          So với Đại hội XI, Văn kiện nêu một số nhiệm vụ, giải pháp mới:

          Một là, cụ thể hoá và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơbản của công dân, theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; gắn quyền với trách nhiệm, nghĩa vụ, đề cao đạo đức xã hội.

          Hai là, thể chế hoá và thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dânlàm, dân kiểm tra, giám sát" (điểm mới là bổ sung nội dung "giám sát").

          Ba là, tổ chức thực hiện tốt các quy chế, quy định: Quy chế giám sát vàphản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Quyđịnh về việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các quy định, quy chế khác.

          Đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng

          So với Đại hội XI, Văn kiện nêu một số nhiệm vụ, giải pháp mới: Tiếp tụctổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền, xác định rõ mục đích cầm quyền, phương thức cầm quyền, nội dung cầm quyền, điều kiện cầm quyền;vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền; cácnguy cơ cần lưu ý phòng ngừa đối với đảng cầm quyền. Tiếp tục cụ thể hoá phương thức lãnh đạo của Đảng đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm2011) ở tất cả các cấp bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể. Quy địnhrõ hơn Đảng phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Quy định rõ hơn thẩm quyền vàtrách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷvà ban thường vụ cấp uỷ các cấp. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền; có cơ chế để các địa phương phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của Trung ương.

          Văn kiện nhấn mạnh: Nghị quyết phải thiết thực, ngắn gọn, khả thi; phải tính đến cân đối các nguồn lực và điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả; phâncông rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được ghi trong nghị quyết.Văn kiện xác định rõ hơn nội hàm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội: Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; tăng cường lãnh đạo việc thể chếhoá và việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước về kinh tế - xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơkết, tổng kết thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; lãnh đạoviệc bố trí cán bộ và lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện của đội ngũ cán bộ hoạtđộng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nâng cao năng lực và hiệu quả công táctham mưu kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành,...

          Các nhiệm vụ trọng tâm:

          Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã nêutrong Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế - xã hội, cần đẩy mạnh toàn diện,đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

          Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấpchiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

          Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt độnghiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,quan liêu.

          Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suấtlao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

          Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

          Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân.Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bứcthiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh conngười; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

          Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

          Liên hệ thực tiễn sau khi được học tập nghị quyết:

          Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

          Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi cư trú.

          Nghiêm thúc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Có lối sống lành mạnh giản dị, trung thực, uôn giữ gìn sự đoàn kết trong nhà trường.

          Đối với giáo viên, ngoài việc giảng dạy ở lớp cần phải tăng cường tham gia thăm lớp, dự giờ các đồng nghiệp thường xuyên tổ chức thao giảng các chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của trường, lớp, phải có sự đánh giá, góp ý rút kinh nghiệm thẳng thắn, chân thành và chính xác về những ưu khuyết điểm sau tiết dạy.

          Để tổ chức, thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong cơ quan trường trong thời gian tới, tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

          Một là, mỗi cán bộ, Đảng viên phải tập trung làm rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, gương mẫu về đạo đức, lối sống để từ đó đề ra các hoạt động thực hiện công tác chuyên môn, nhất là các chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan, ảnh hưởng lớn đến mọi người dân.

          Hai là, Tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thànhtrên cơ sở thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Thực hiên nghiêm túc Quy định vềnhững điều đãng viên không được làm. Làm tốt việc kiểm điểm hàng năm để cócăn cứ xem xét đãng viên trong chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sứcchiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

          Ba là, Tôn trọng lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhândân, cán bộ, công chức, viên chức người lao động là căn cứ quan trọng để tổchức xem xét cán bộ.

          Bốn là, Thực hiện tốt việc thực hiện chỉ số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 củabộ chính trị “tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phongcách đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Với truyền thống, bản chất tốt đẹp của Đảng, được nhân dân, cán bộ, côngchức đồng tình, ủng hộ, nhất định chúng ta thực hiện thắng lợi nghị quyết này,tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngàycàng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH,HĐH đất nước hội nhập và phát triển toàn diện đất nước với mục tiêu”Dân giàu,nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

Người viết

Trương Thị Phon

 

Thong ke