Thong ke

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu - Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu - Hướng dẫn xử lý vi phạm nhãn hiệu

- Tra cứu dùng IPLib của Cục Sở hữu Trí tuệ - Tra cứu trên cơ sở dữ liệu của WIPO - Tra cứu thông qua HAIHAN-IP

- Hướng dẫn tra cứu kiểu dáng công nghiệp - Hướng dẫn nộp đơn kiểu dáng công nghiệp - Hướng dẫn gia hạn kiểu dáng công nghiệp